Ortsråd

Framtid Fristad har inlett en dialog med Borås Stad gällande Ortsråd. Ortsråd är ett slags forum för att koppla ihop landsbygd med stad, eller kanske bättre uttryckt ett sätt att kommunicera med kommunen kring lokala frågor. Så här skriver Borås stad när det gäller mål och syfte med Ortsråd:

Mål
Målet med de lokala “Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t.ex. eldsjälar, föreningsliv och företag) Arbetet utgår från visionen “Borås 2025”, målområde 1 “Människor möts i Borås” och målområde 5 “Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.

Syfte
Arbetet med de lokala “Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer. Både inom offentlig sektor och civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Via Framtid Fristad skapar vi ett ortsråd med en representant från vardera socken/område i och kring Fristad. Representanternas uppgift är att vara en länk till och från just sin bygd, sin närmiljö. Representanten fångar in de frågor som rör just dennes geografiska område. En del frågor stannar just vid att vara lokala, medan en del frågor mycket möjligt är samma både i ex. Frufällan och Borgstena. Frågorna lyfts i ortsrådet och samtal förs med Borås stad. Till vår hjälp har vi en representant tilldelad oss från Borås Stad som skall hjälpa oss till rätt kontakter och att se till våra intressen i största allmänhet.

Arbetet med Ortsråd är i sin linda, så om det kommer att se ut exakt som ovan eller på ett annat sätt får vi tillsammans jobba fram.